Europski socijalni fond

Što je ESF?


Europski socijalni fond (ESF) kao glavni instrument Europske unije usmjeren je na poticanje poduzetništva, pružanje pomoći posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta i uspostavi pravednijih mogućnosti za sve građane EU-a prilikom njihovog zapošljavanja. Njegovo se djelovanje temelji na ulaganju u ljudske resurse – posloprimce, mlade ljude i one koji su u potrazi za poslom. Europski socijalni fond godišnje izdvaja 10 milijardi eura kojima se žele poboljšati izgledi milijunima građana Europske unije za pronalaženje posla, a naročito onim posloprimcima koji se teško zapošljavaju.Europski socijalni fond ima vrlo važnu ulogu u postizanju ciljeva Europske unije i ublažavanju posljedica ekonomske krize – posebice porasta broja nezaposlenih i siromašnih.

 

Prihvatljiva područja ulaganja u okviru ESF-a su:

 

 • Privlačenje i zadržavanje ljudi u zaposlenosti te modernizacija sustava socijalne zaštite;
 • –Poboljšanje prilagodljivosti radnika i tvrtki te fleksibilnosti tržišta rada;
 • –Povećanje investicija u ljudski kapital kroz bolje obrazovanje i stjecanje vještina;
 • –Jačanje administrativnih kapaciteta i
 • –Pomoć u održavanju zdrave radne snage.


ESF je jedan od instrumenata koji doprinosi ostvarenju ciljeva navedenih u Strategiji EUROPA 2020, koja uključuje tri prioriteta:
–

 • Pametan rast: razvijanjem ekonomije utemeljene na znanju i inovaciji;
 • –Održiv rast: promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je ekološki prihvatljivija i konkurentnija;
 • –Uključiv rast: promicanje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu i teritorijalnu povezanost.


U sustavu upravljanja i provedbe ESF-a sudjeluju sljedeće institucije:

 

 • –Ministarstvo rada i mirovinskog sustava – upravljačko tijelo koje snosi odgovornost za upravljanje Operativnim programom, te je također sektorski nadležno za projekte iz područja zapošljavanja.
 • –Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta – posredničko tijelo razine I, koje je sektorski nadležno za projekte iz područja obrazovanja.
 • –Ministarstvo socijalne politike i mladih - posredničko tijelo razine I, koje je sektorski nadležno za projekte iz područja socijalnog uključivanja.
 • –Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske – posredničko tijelo razine I, koje je sektorski nadležno za projekte iz područja razvoja civilnog društva.
 • –Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – posredničko tijelo razine II, odgovorno za ugovaranje projekata iz područja obrazovanja.
 • –Hrvatski zavod za zapošljavanje - posredničko tijelo razine II, odgovorno za ugovaranje projekata iz područja zapošljavanja, socijalnog uključivanja i tehničke pomoći.
 • –Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva – posredničko tijelo razine II, odgovorno za ugovaranje projekata iz područja civilnog društva.

 

O sustavu upravljanja i provedbi ESF-a možete pogledati ovdje

 

Kako funkcionira ESF


Svaka zemlja članica u suradnji s Europskom komisijom odabire jedan ili više operativnih programa koji će se financirati iz ESF-a tijekom sedmogodišnjeg razdoblja. Prioriteti djelovanja ESF-a i njegovi ciljevi opisani su u operativnim programima.

 

Europska komisija je 17. prosinca 2014. godine usvojila Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali" kojim se definiraju područja u koja će Republika Hrvatska, do 2020. godine, moći ulagati sredstva iz Europskog socijalnog fonda.

 

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali" možete pogledati ovdje.

 

Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. može se naći ovdje.

 

Tko je tko


Nositelji projekata koji se financiraju iz ESF-a su brojne organizacije koje se nazivaju korisnicima, a obuhvaćaju i javne uprave, udruženja radnika i poslodavaca, nevladine organizacije, dobrotvorne ustanove i tvrtke.

 

Pojedinci koji sudjeluju u projektima koji se financiraju iz ESF-a nazivaju se sudionicima, a među njima su obuhvaćeni stariji radnici u postupku stjecanja novih vještina, mladi posloprimci koji upravo dobivaju posao ili osobe u potrazi za savjetovanjem kako pokrenuti vlastitu djelatnost.

 

Ciljne skupine

 

Ciljne skupine su osobe/skupine na koje projekt neposredno pozitivno utječe. U okviru natječaja koji se (su)financiraju iz ESF-a, ciljne skupine su npr. mogu bitiosobe s invaliditetom, osobe s niskim stupnjem obrazovanja, nezaposlene mlade osobe, starije osobe, dugotrajno nezaposlene osobe, žene, korisnici pomoći i usluga socijalne skrbi, pripadnici nacionalnih manjina i ostale socijalno osjetljive skupine koje kroz sudjelovanje u projektnim aktivnostima mogu steći dodatna znanja i vještine, proći programe psihološkog osnaživanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije, treninge životnih vještina, ojačati motivaciju za sudjelovanje u aktivnostima zajednice i slično.

 

Potencijalni prijavitelji

 

Na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava javljaju se prijavitelji, odnosno javna ili privatna tijela/institucije/organizacije koje su odgovorne za pripremu i prijavu projektnog prijedloga na temelju natječaja. Prijavitelji dakle mogu biti nevladine organizacije, neprofitne organizacije, javne ustanove, privatne institucije, privatne tvrtke, lokalna i područna samouprava, lokalne i regionalne razvojne agencije, zadruge i međunarodne (međuvladine) organizacije. S ciljem održivosti projektnih aktivnosti potiču se partnerstva u provedbi projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. U okviru regionalnih partnerskih konzultacija koje se održavaju redovito diljem Hrvatske, navedeni potencijalni prijavitelji imaju priliku informirati se o ciljevima, sadržaju te vrijednosti projekata, kao i o planiranim datumima objava natječaja. Detaljnije informacije o objavljenim natječajima pravovremeno ćete pronaći na web stranici www.strukturnifondovi.hr .

 

Više o Europskom socijalnom fondu možete pročitati na slijedećoj poveznici: www.esf.hr
 

 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.